Neįgaliesiems
# #

Apie Nacionalinį kontaktų centrą


Įgyvendinant 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45) nuostatas Lietuvoje paskirtas Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras (NKC), kuris aktyviai bendradarbiaudamas su visuomeninėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas ir sveikatos draudikais, užtikrina, kad būtų sėkmingai įgyvendinamos pacientų teisės į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas.

Lietuvos Respublikoje Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkcijos yra priskirtos:
 • Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vaspvt.gov.lt);
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vlk.lt).

Siekiant suteikti pacientams galimybę praktikoje pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, būtina pacientams teikti tinkamą informaciją visais svarbiausiais tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais. Vienas tokios informacijos teikimo būdų – nacionalinių kontaktinių centrų įsteigimas kiekvienoje valstybėje narėje.

NKC teikia Europos Sąjungos valstybių narių visuomenei informaciją, susijusią su paciento teisėmis į kokybiškas, laiku gaunamas, aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas savo ar kitoje ES valstybėje narėje. Kiekvienam pacientui turi būti taikomas nediskriminavimo dėl pilietybės principas.

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras teikia informaciją:
 • apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą; 
 • apie sveikatos draudimą; 
 • apie sveikatos priežiūros paslaugų kainas; 
 • apie vaistų kainas; 
 • apie sveikatos priežiūros paslaugų ar vaistų kainų kompensavimo galimybes, 
 • apie sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, 
 • apie vaistines, turinčias teisę verstis vaistinės veikla; 
 • apie konkretaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo teisę teikti paslaugas ar bet kokius jo praktikos apribojimus, 
 • apie sveikatos priežiūros paslaugų standartus, 
 • apie pacientų teises, skundų teikimo tvarką ir teisių gynimo mechanizmus, 
 • apie esamas teisines ir administracines ginčų sprendimo galimybes, įskaitant tuos atvejus, kai, teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, buvo padaryta žala, 
 • apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kontaktinių centrų duomenis, 
 • kitais su paciento teisių sauga susijusiais klausimais.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (www.sam.lt) tikisi, kad ši Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro interneto svetainė padės tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų siekiantiems Lietuvos gyventojams ir į mūsų šalį atvykstantiems pacientams ne tik geriau susipažinti su ES sveikatos apsauga, bet ir užtikrins pagrindinę žmogaus teisę – teisę į sveikatą. Stiprinkime sveikatą kartu!