Neįgaliesiems
# #

Kuo šis teisės aktas bus dar naudingas?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03

Ši direktyva neturės poveikio galiojančiuose socialinės apsaugos reglamentuose jau nustatytoms ir ES sutarties straipsnyje dėl laisvo asmenų judėjimo įtvirtintoms piliečių teisėms. Tačiau joje apibrėžiamos laisvo paslaugų judėjimo principu pagrįstos ir įvairiuose Europos Teisingumo Teismo sprendimuose išvardytos pacientų teisės. Vienas iš pagrindinių naujosios direktyvos laimėjimų stacionariosios sveikatos priežiūros srityje yra tai, kad bus užtikrinama pacientų teisė pasirinkti paslaugų teikėją.
Kiti naujojo teisės akto privalumai
• Daugiau pasirinkimo galimybių: direktyva taikoma visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ES.
• Mažiau biurokratinių kliūčių pacientams: pagal direktyvą išankstinis leidimas turėtų būti ne taisyklė, o išimtis.
• Pacientų informavimas: pacientams nacionaliniai informacijos centrai, kurie bus įsteigti visose valstybėse narėse, suteiks visą sprendimui priimti būtiną informaciją, pvz., apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą. Be to, direktyvoje nustatomos naujos priemonės, padėsiančios visiems pacientams pasinaudoti abiejuose teisės aktuose nustatytomis teisėmis. 
• Procedūrinės garantijos: visi pacientai turi teisę sulaukti tinkamai motyvuoto sprendimo ir jį apskųsti, įtarę, kad jų teisės galėjo būti pažeistos.  Visi pacientai turi teisę pateikti skundą ir siekti žalos atlyginimo (o visoms sveikatos priežiūros paslaugoms turi būti taikomas atsakomybės draudimas arba panaši garantija).  Pacientai taip pat turi teisę gauti savo medicinos dokumentų kopijas.